Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt.

Welke partijen zijn er?

In deze Privacy Policy wordt verstaan onder:

‘Apotheek ': Apotheek Christiaens vestiging te Alfred Algoetstraat 19, 1750 Lennik, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0873.389.978.

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met de apotheek in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wat wordt er bijgehouden ?

Volgende informatie kan verzameld worden:

  • naam
  • contact informatie inclusief email adres
  • demografische informatie zoals postcodes, voorkeuren en interesses
  • andere informatie die relevant is naar klantenbevraging en/of aanbiedingen

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. De apotheek erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

De apotheek voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De apotheek kan ook analytische data verzamelen rond het gebruik en installatie van zijn website. De analytische data tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. We gebruiken deze locatiegegevens niet om u te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

Voor een uitgebreide lijst van de coockies die we gebruiken verwijzen we graag door naar de Lijst van cookies die we verzamelen.

Wij verkopen uw gegevens niet

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.  De gegevens worden enkel aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Voor overige doeleinden gebruiken wij uw gegevens enkel indien u expliciet uw toestemming heeft gegeven.

De apotheek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Eerst en vooral gebruiken we jouw persoonsgegevens om de goede technische werking van onze webshop te garanderen. Om producten te plaatsen moet je je registreren. Hierbij worden verschillende gegevens opgevraagd. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten, nieuwe promoties, belangrijke nieuwsberichten,...

Toegang tot uw gegevens (versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard) kan worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. Je persoonlijke data zelf wordt nooit aan derden verkocht of doorgegeven.

De apotheek heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser opgeslagen worden op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om op basis van de verzamelde informatie onze website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Veiligheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we in de serverroom geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ter bescherming en beveiliging van de informatie die we online verzamelen.

Inzagerecht

U beschikt over een inzagerecht van uw gegevens en u kan er kosteloos een verbetering van aanvragen. Daarnaast kunt u zich steeds kosteloos en zonder reden verzetten tegen de verzending van reclame alsook het doorgeven van uw gegevens aan derden. U kan deze rechten uitoefenen door ons aan te schrijven met een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

 

Indien u nog vragen mocht hebben over ons Privacy Beleid, neem dan contact op via volgend e-mail adres: info@apotheekchristiaens.be

Lijst van cookies

De tabel hieronder lbevat alle cookies en welke informatie ze bewaren.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.

 

Nous respectons la vie privée de tous les visiteurs du site et veillons à ce que les informations personnelles que vous nous fournissez soient traitées en toute confidentialité.

Quelles sont les parties en présence ?

Dans le cadre de la présente politique de respect de la vie privée, on entend par :
« Pharmacie » : Apotheek Christiaens établie Alfred Algoetstraat 19, 1750 Lennik et inscrite sous le numéro d'entreprise BE 0873.389.978.
« Acheteur » : toute personne physique (B2C) ou morale (B2B) qui est impliquée dans une relation contractuelle, de quelque nature que ce soit, avec la pharmacie ou établit une telle relation.
« Loi vie privée » : loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Quelles sont les informations conservées ?

Voici les informations qui peuvent être collectées :

  • nom
  • coordonnées, adresse électronique comprise
  • informations démographiques (codes postaux, préférences et intérêts,...)
  • autres informations pertinentes pour des enquêtes et/ou des offres pour des clients

Pour l'application de la Loi vie privée, on entend par « données à caractère personnel » toute information concernant une personne physique identifiable. Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement (ou indirectement) par référence à un numéro d'identification ou à un élément spécifique propre à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Toute personne a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de sa vie privée. La pharmacie reconnaît ce droit et fournit de gros efforts pour transposer ce droit en pratique et en ligne. La Loi vie privée ne s'applique qu'à un traitement de données à caractère personnel automatisé (en tout ou en partie) ou à un traitement manuel lorsque les données à caractère personnel sont sauvegardées dans un fichier.

Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, adéquates, pertinentes et non excessives, exactes et conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées.

La pharmacie respecte les conditions énumérées ci-dessus. Le traitement a lieu pour des finalités informatives et techniques. La pharmacie peut également collecter des données analytiques relatives à l'usage et à l'installation de son site Web. Les données analytiques font effectivement état de données de localisation. Sur la base de ces données, vous pouvez déterminer et indiquer un emplacement (présumé) sur une carte. Ces indications (basées sur une adresse IP) sont toutefois tout sauf précises et donc largement insuffisantes pour déduire votre localisation exacte. Nous utilisons ces données de localisation non pas pour vous identifier mais uniquement afin de garantir le bon fonctionnement technique de notre site Web.


Pour une liste détaillée des cookies que nous utilisons, nous vous renvoyons volontiers à la Liste des cookies que nous collectons.

Nous ne vendons pas vos données

Nous ne vendrons pas vos données personnelles à des tiers. Les données ne sont mises à disposition de tiers que si ceux-ci sont impliqués dans l'exécution de votre commande. Pour toute autre fin, nous ne nous servons de vos données que si vous avez explicitement donné votre autorisation.

La pharmacie n'utilisera vos données que conformément à la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et aux autres prescriptions légales pertinentes en vigueur.

D'abord et avant tout, nous recourons à vos données à caractère personnel pour garantir le bon fonctionnement technique de notre boutique en ligne. Pour placer des produits dans votre panier, vous devez vous enregistrer. Différentes informations sont réclamées dans ce cadre. Nous pouvons aussi utiliser vos données à caractère personnel pour vous transmettre des bulletins d'information, vous signaler de nouvelles promotions, vous fournir des informations importantes,...

L'accès aux données qui vous concernent (envoi de bulletins d'information ou de messages de nature promotionnelle) peut être accordé à des tiers ou partenaires pour des finalités informatives ou publicitaires. Vos données personnelles mêmes ne seront jamais ni vendues ni transmises à des tiers.

La pharmacie a pris toutes les précautions juridiques et techniques possibles pour éviter tout accès/usage non autorisé. Elle n'est dès lors en aucun cas responsable du moindre vol d'identité, vol de données ou acte de criminalité informatique. En cas de piratage de ses systèmes informatiques, elle prendra immédiatement toutes les mesures possibles pour limiter au maximum les dommages et/ou le vol.

Cookies

Les cookies sont des informations élémentaires sauvegardées par votre navigateur sur votre ordinateur. Nous utilisons des cookies pour vous reconnaître d'une visite à l'autre. Les cookies nous permettent, en nous basant sur les informations collectées, d'améliorer notre site Web et de l'adapter aux souhaits de nos visiteurs. Nos cookies fournissent des informations relatives à l'identification des personnes.

Sécurité

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de garantir la sécurité de vos informations. Pour prévenir tout accès ou divulgation sans autorisation, nous disposons de procédures physiques, électroniques et administratives adaptées dans la salle des serveurs afin de protéger et sécuriser les informations que nous collectons en ligne.

Droit de consultation

Vous disposez d'un droit de consultation sur les données qui vous concernent et pouvez demander de les rectifier gratuitement. De plus, vous pouvez vous opposer, toujours sans frais et sans motivation, à l'envoi de publicités ainsi qu'au transfert de vos données à des tiers. Vous pouvez exercer ces droits en nous y intimant par une demande signée et datée, accompagnée d'une copie de votre carte d'identité.

Si vous deviez encore avoir d'autres questions à propos de notre Politique de respect de la vie privée, contactez-nous à l'adresse suivante : info@apotheekchristiaens.be

Liste des cookies

Le tableau ci-dessous contient tous les cookies et les informations qu'ils enregistrent.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.